Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ

Για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος έχει συσταθεί ειδική, ανεξάρτητη Εθνική Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από κορυφαίους επαγγελματίες και καθηγητές που προέρχονται από τους χώρους της Παιδιατρικής, της Εκπαίδευσης, της Διαιτολογίας και της Επιστήμης Τροφίμων. Σκοπός της Επιτροπής είναι να τοποθετεί το Πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ εντός του εθνικού πλαισίου δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες. Παράλληλα, παρέχει επίβλεψη στην ανάπτυξη του προγράμματος σε εθνική κλίμακα, στην αξιολόγησή του, στο έντυπο υλικό του και στην επιρροή του. Τέλος, κάνει γνωστό το πρόγραμμα τόσο στον επιστημονικό κόσμο, στους συνδέσμους και οργανισμούς αλλά και στο πολιτικό περιβάλλον. Η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη: